Telefon: 0248 636 886

LEGISLATIE

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea societății:

• Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și competările ulterioare;
• HCL nr. 28/17.02.2000 privind reorganizarea R.A. REGOTRANS Pitești prin divizare totală în societăți comerciale;
• Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitaților;
• Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;
• Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
• HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
• HG nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
• Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public;
• Actul constitutiv al SC Salubritate 2000 SA Pitești.

Website: http://www.salubritate-2000.ro
Email: salubritate@gmail.com